Van Edward Yang met Hou Hsiao-hsien en Tsai Chin.
...